Choose language

Her finner du Visma Amili AS sine Generelle Vilkår og Tjenestebeskrivelse. Disse vil alltid være oppdatert og det er viktig at du som kunde er kjent med våre vilkår og betingelser.

Alminnelige avtalevilkår (NO)

Her finner du de generelle avtalevilkår for tjenester levert av Visma Amili.

De generelle vilkårene regulerer sammen med resten av Kontrakten og dens vedlegg forholdet mellom Kunden og Visma Amili AS, heretter Amili, vedrørende leveranse av tjenester levert av Amili. For leveranse av purre- og inkassotjenester, er vilkårene i henhold til lov av 13. mai 1988 nr. 26 - lov om inkasso.

Ved motstrid mellom Avtalen og dens vedlegg, vil eventuelle bestemmelser i Avtalen og endringsnotat ha forrang. Disse alminnelige avtalevilkårene kommer bare til anvendelse der annet ikke følger av Avtalen eller øvrige vedlegg. For kunder som benytter portaler eller integrasjoner levert av Amili, gjelder Visma sine standard tjenestevilkår så langt de passer for bruk og opphavsrett (pkt 2 og 7).

1. AVTALERAMMEN

Rammene for oppdraget fremkommer i Avtalen. Om ikke annet fremkommer, plikter Amili å gi Kunde en tjeneste som er rasjonell, effektiv og i samsvar med god inkassoskikk og de til enhver tid gjeldende lovbestemmelser som regulerer Amili sin virksomhet. 

Amili har rett til å endre egne priser, vilkår og betingelser med tre måneders varsel. Amili har rett til indeksregulering (KPI totalindeks) av priser, normalt i januar året etter at avtalen er inngått. Ved endring av bransjens rammevilkår,  leverandør- eller råvarepriser,  lover, forskrifter, rundskriv eller pålegg fra tilsynsmyndighetene, har Amili rett til å umiddelbart endre priser, vilkår og betingelser. Amili skal omgående underrette Kunden om slike endringer.

Amili forbeholder seg retten til å avslutte oppfølgingen av oppdrag, om eventuelle krav til kundekontroll ikke kan oppfylles (Se hvitvaskingsloven § 9 flg).

Krav etter Avtalen og vedlegg, vil fortløpende bli fakturert Kunden. Amili benytter 14 dagers forfall på sine fakturaer. Fakturagebyr kan bli tillagt.

Amili vil ivareta Kundens interesser på best mulig måte.

2. VARIGHET og OPPSIGELSE

Avtalens varighet reguleres i Avtalen. Om ikke annet er bestemt, er avtalen løpende med 6 måneders oppsigelsesfrist. Oppsigelsestiden regnes fra utløpet av måneden oppsigelsen fremsettes i. Avtalens tjenester kan ikke sies opp hver for seg. For kunder som benytter AutoCollect kan Kunden i avtaleperioden ikke benytte andre leverandører av tjenester som omhandles av denne Avtalen, uten forutgående samtykke fra Amili. Om Kunden opptrer i strid med avtalens bestemmelser om varighet og eksklusivitet, kan Amili fakturere forventet omsetning for den gjenværende del av avtaleperioden.

Ved vesentlig mislighold av forpliktelsene kan hver av partene heve avtalen med 14 dagers skriftlig varsel. Ved eventuell avslutning av samarbeid, herunder heving, vil Amili fortsette inndrivelsen av allerede registrerte innfordringsoppdrag. Om Kunden ønsker oppdragene tilbakeført, vil belastning skje i henhold til avtalens bestemmelser om trekking av krav. Bestemmelsen om fullmakt og prosessfullmakt i Tjenestebeskrivelse - Purring og inkasso, punkt 4 gjelder frem til oppdragene er avsluttet.

3. KONFIDENSIALITET

Partene er gjensidig forpliktet til å bevare taushet og ikke spre informasjon som de får kjennskap til i forbindelse med gjennomføring av Avtalen, i den utstrekning slik informasjon ikke er å betrakte som offentlig kjent. Tilsvarende gjelder alt materiale som er merket med konfidensielt, samt opplysninger om noens personlige forhold, opplysninger som kan skade partene eller som kan utnyttes av utenforstående i næringsvirksomhet. Taushetsplikten gjelder partene, deres ansatte og andre som handler på vegne av partene i forbindelse med gjennomføring av Avtalen.For opplysninger tilknyttet purre- og inkassotjenestene fremkommer taushetsplikten i Inkassoloven § 28

Taushetsplikten gjelder tilsvarende etter opphør av Avtalen.

4. PERSONOPPLYSNINGER

Amili bekrefter å inneha konsesjon fra Finanstilsynet i Norge til å utføre fremmedinkasso og er dermed behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger under utførelsen av purre- og inkassotjenester. Det inngås derfor ikke Databehandleravtale etter Personvernforordningen (EU 2016/679) art 28 nr 3 for avtaler som kun omfatter purre- og inkassotjenester. Personopplysninger vil bli behandlet i tråd med gjeldende Bransjenorm for behandling av personopplysninger i den norske inkassobransjen. For behandling av brukerdata ved bruk av våre portaler og integrasjonsløsninger, henvises til Visma Software sine tjenestevilkår pkt 3.3 slik disse lyder til enhver tid.

For andre tjenester levert av Amili, vil det bli utarbeidet databehandleravtale.

5. ANSVARSBEGRENSNING

Amili er ikke ansvarlig for tap som skyldes feil eller endringer som er skjedd på datagrunnlaget som oversendes. Amili er uten ansvar når begivenheter som ny lovgivning, påbud fra myndigheter, krig, krigslignende hendelser, terrorhandlinger, streik, lockout, blokade eller andre forhold utenfor Amili sin kontroll i vesentlig grad vanskeliggjør eller hindrer utførelsen av Amili sine plikter etter denne avtale.

Amili er ikke forpliktet til å dekke indirekte tap. Under enhver omstendighet er Amili sitt ansvar ved mislighold av forpliktelser etter Avtalen, begrenset til siste års fortjeneste på tjenester omfattet av avtalen, atter begrenset oppad til NOK 1 000 000.

6. VERNETING

Tvister etter Avtalen reguleres av norsk lov, med Oslo forliksråd/Oslo tingrett som rett verneting. 

 

Spørsmål? Kontakt oss

Beskrivelse av purring og inkassotjenester (NO)

Her finner du beskrivelse av våre purre- og inkassotjenester.

Beskrivelsen regulerer sammen med resten av Avtalen og dens vedlegg forholdet mellom Kunden og Amili vedrørende leveranse av purring og inkasso. Beskrivelsen av tjenestene er i henhold til lov av 13. mai 1988 nr. 26 - lov om inkasso.

1. KUNDENS PLIKTER

Det er Kunden sitt ansvar å sette seg inn i beskrivelsen for purring og inkassotjenester.

Dersom det ved mottagelse av et oppdrag, eller på et senere tidspunkt, fremkommer opplysninger som etter Amili sin vurdering vil medføre at det strider mot god inkassoskikk å fremme saken, kan oppdraget avvises eller saksbehandlingen avsluttes som trukket sak.

Om kravet tidligere har vært til innfordring hos annet inkassobyrå eller advokat, kan Amili avslutte saksbehandlingen eller dersom annen avtale ikke er inngått, avregne kravet iht. bestemmelsene om Overvåking.

Dersom Kunde selv sender purring og/ eller inkassovarsel, presiseres det at bestemmelsene i inkassoforskriften § 1-2, eventuelt også forsinkelsesrenteloven § 3a, må følges. Etter forfall på purring og/eller inkassovarsel, kan kravet registreres hos Amili for inkassooppfølging. Kopi av Kundens benyttede purring og/ eller inkassovarsel må kunne fremlegges Amili på forespørsel.

Kunder som velger å benytte seg av purreservice med gebyr hos Amili, kan tidligst 14 dager etter kravets forfall registrere kravet hos Amili for utsendelse av inkassovarsel.

Kunder som velger å benytte standardkompensasjonsgebyr mot næringskunder/offentlige virksomheter,kan registrere kravet hos Amili etter forfall.

Kunden er ansvarlig for å registrere oppdragene og de etterspurte kunde- og kravsopplysninger på Amili sin online KreditorWeb, iht. avtalt filformat eller integrasjonsløsninger. Påløpte forsinkelsesrenter, standardkompenasjon eller purregebyr skal ikke registreres. Om krav registreres manuelt av Amili, vil Kunden bli fakturert NOK 200 per registrert sak.

Kunden plikter å kontrollere registreringen av oppdragene hos Amili, og umiddelbart gi beskjed dersom det foreligger avvik. Kunden plikter å kontrollere at fordringene er reelle. Ved forespørsel må Kunden kunne fremlegge dokumentasjon for kravet i henhold til punkt 12.

Er Kunden kjent med at det foreligger innsigelser mot kravet, kan kravet ikke overføres til innfordring uten samtykke fra Amili, se punkt 13.

I tråd med Finanstilsynets retningslinjer, vil Amili føre kontroll med andel omtvistede krav og kan si opp avtalen dersom Kunden oversender en ikke ubetydelig andel av urettmessige krav.

Ved innfordring av omtvistede krav, krav mot mindreårige og umyndige, samt andre krav hvor det ikke er adgang til å pålegge skyldner utenrettslige omkostninger, kan Kunden bli fakturert utenrettslige omkostninger iht salærtabellen. Det samme gjelder hvor Kunden har benyttet fakturagebyr i strid med finansavtaleloven §2-4, eller ikke kan fremlegge dokumentasjon for faktiske kostnader som underbygger benyttet fakturagebyr.

Kunden plikter umiddelbart å underrette Amili om eventuelle innbetalinger fra skyldner, eller andre opplysninger som måtte medføre reduksjon av kravet. Innbetalinger eller annen reduksjon av kravet, kan medføre krav på provisjon fra Amili.

Kunden plikter umiddelbart å underrette Amili om eventuell kontakt med skyldner, og tar selv ikke kontakt med skyldner uten at Amili er informert på forhånd. Ved brudd på dette, kan Amili avslutte oppfølgingen av kravet og fakturere etter bestemmelsene om trekking av sak.

Kunden plikter å opplyse korrekt merverdiavgift-status i forbindelse med etablering av kundeforhold, samt å oppdatere Amili ved endringer. Kundens merverdiavgift-status kan ha betydning for salærberegningen. Amili har ikke ansvar for følgefeil i forbindelse med registrering av feilaktig merverdiavgift-status.

For Kunder som bruker et Visma ERP-system og AutoCollect for fakturaoppfølging er det viktig at løsningene er på siste oppdaterte versjon.

2. AMILI SINE PLIKTER

Amili plikter umiddelbart etter mottakelse av oppdrag å sende skyldner enten inkassovarsel eller betalingsoppfordring. Kunden vil få tilgang til data på at oppdraget er mottatt og registrert for behandling. Amili vil iverksette de nødvendige tiltak, slik disse er beskrevet under, for å inndrive kravet. I tillegg til de tiltak som er naturlige for oppdraget, tas det forbehold om å inngå avtaler om nedbetaling så lenge disse ivaretar Kundens interesser, jfr. Inkassoloven §§ 13 og 14.

Amili vil i den grad det er nødvendig å iverksette ekstraordinære tiltak, sørge for at kostnadsnivået er på et akseptabelt nivå for Kunden. Slike kostnader skal så raskt som mulig avklares med Kunden i hvert enkelt tilfelle.

Amili vil i de tilfeller hvor disposisjonsretten er begrenset (jfr. Inkassoloven § 14) ta forbehold om at Kunden umiddelbart fremskaffer de nødvendige fullmakter.

Amili plikter å oppdatere webportaler for å holde Kunden underrettet om sakens gang. Rapporter på hele porteføljen er tilgjengelig på webportaler.

For brukere av AutoCollect plikter Amili å sende oppdateringer om status og progresjon tilbake til Visma ERP via AutoCollect. Amili er ikke ansvarlig for å utvikle rapporter eller tilpasninger i Visma ERP.

3. ØKONOMI

Amili avregner og remitterer innkasserte hovedkrav og renter daglig, eller etter nærmere avtale. Ved inkasso i utlandet, vil det blant annet på grunn av transaksjonskostnader kunne avregnes med lengre intervall. Ved offentlige helligdager og ferieavvikling kan avregning og remittering bli forskjøvet.

Amili plikter å ha innkasserte midler atskilt (klientkonto) fra egne midler, jfr. inkassoloven § 16, inkassoforskriften § 3-3, 2. ledd. Under henvisning til inkassoloven § 3, jfr. § 16, godskrives ikke Kunden renter av innkasserte midler opptjent på klientkontoen.

Amili beregner merverdiavgift etter de til enhver tid gjeldende bestemmelser. Merverdiavgiftspliktige foretak får fradrag for den beregnede merverdiavgift av Amili’s inntekter og avgiftspliktige utlegg. Amili innbetaler merverdiavgiften til det offentlige. Amili forbeholder seg retten til å motregne merverdiavgiften i løpende utbetalinger til Kunden.Amili har ikke ansvar for feil beregning av merverdiavgift, dersom dette skyldes feil opplysninger fra Kunde om merverdiavgiftstatus eller endringer i Kundens avgiftsplikt.

Amili kan gjøre gjeldende motregningsrett for ethvert mellomværende i innbetalinger på andre saker fra Kunden. 

Krav etter Avtalen og Vedlegg, vil fortløpende bli fakturert Kunden. Amili benytter 14 dagers forfall på sine fakturaer. Fakturagebyr kan bli tillagt.

Ved innbetalinger i saker hvor Kunden har gått konkurs og boet er oppgjort, vil fremtidige innbetalinger tilfalle Amili. Dette gjelder ikke hvor Kunden har inngått factoringavtale eller det foreligger andre pantsettelser med bedre rettsvern.

Alle priser i avtalen og dens vedlegg er oppgitt uten merverdiavgift.

4. FULLMAKTER / PROSESSFULLMAKT

Amili gis fullmakt til å iverksette de utenomrettslige og rettslige tiltak de finner tjenlig i alle registrerte oppdrag. Herunder inngår nedbetalingsavtaler, betalingsutsettelser, forliksrådsbehandling, utleggsbegjæringer og begjæring om tvangssalg. Dette gir Amili videre fullmakter enn det som følger av inkassoloven § 14

Dersom gjeldsreduksjon kan medføre løsning i en sak, gis Amili fullmakt til å forhandle med skyldner. Før en avtale om gjeldsreduksjon inngås, skal denne være forelagt Kunden for godkjennelse, om ikke annet er avtalt eller krav er overført til Overvåk.

Amili beholder ovenstående fullmakter også etter avtalens opphør for de oppdrag som allerede er registrert og som Amili skal fortsette inndrivelsen av.

5. PURRETJENESTE

Er det avtalt at Amili skal sende inkassovarsel, eller gyldig inkassovarsel ikke er sendt, vil varsel om inkasso etter inkassoloven § 9 bli sendt av Amili.

Om ikke annet er avtalt, sender Amili inkassovarsel med purregebyr som eneste purring til skyldner. Inkassovarsel sendes tidligst 14 dager etter forfall på faktura. Et inkassovarsel kan inneholde flere fakturaer, og har Amili som betalingsmottaker. 

Ved returpost vil Amili registrere retur, søke opp ny adresse og sende nytt inkassovarsel.

For kunder som ønsker å benytte standardkompensasjon for inndrivelseskostnader, avtales bruk og størrelse særskilt.

Produksjon og distribusjon av inkassovarsel er kostnadsfritt. Amili beholder innbetalte renter og gebyrer.

Ved innbetalinger av faktura på purrestadiet dekkes hovedkrav før purregebyr og renter.

6. UTENRETTSLIG INKASSO

Etter overføring til inkasso, vil Amili iverksette innfordring av kravet ved utsendelse av betalingsoppfordring etter inkassoloven § 10. Inkassokrav utstedes med Amili som betalingsmottaker. Et inkassokrav kan inneholde flere fakturaer.

Amili vil etter gjeldende innfordringsrutine iverksette de inkassotiltak, herunder telefonoppfølging, e-post, sms og eventuelle andre tiltak, som ansees hensiktsmessig i saken. Valg av tiltak baseres blant annet på:

  • kravets størrelse
  • skyldners alder, økonomi og bosted
  • kredittvurdering
  • betalingserfaring

Amili avkrever skyldner inkassosalærer slik disse fremkommer i inkassoforskriften §§ 2-2 og 2-3. Oversikt over inkassosalærer, rettslige salærer og rettsgebyrer finner du på våre websider.

Om kravet stammer fra virksomhet uten fradragsrett for merverdiavgift, kan skyldner avkreves salærer forhøyet med den alminnelige satsen for merverdiavgift.

Ved innbetalinger på utenrettslig inkasso, dekkes først salærer, hovedkrav og renter av omkostninger og hovedkrav.

Ordinær utenrettslig inkassopågang er kostnadsfri for Kunden. Visma beholder innbetalte salærer og renter av hovedkrav og omkostninger.

7. RETTSLIG PÅGANG

Dersom ordinær utenrettslig inkassopågang ikke fører til betaling, vil Amili vurdere rettslig pågang (forliksrådsbehandling, utleggsbegjæringer og begjæring om tvangssalg).

Amili sender lovpålagt brev med varsel om rettslig pågang, og er løsningsorientert dersom skyldner tar kontakt for oppgjør for å unngå rettslig pågang.

Amili evaluerer skyldner basert på økonomiske data og erfaring med skyldner, sammen med kravets størrelse og sannsynlighet for oppgjør. Amili vil avkreve skyldner for omkostninger forbundet med en eventuell rettslig pågang. Amili forskutterer alle offentlige gebyrer og nødvendige omkostninger som påløper under sakens gang. Dette inkluderer blant annet skrivesalærer, rettsgebyrer, nødvendige oppslag på tilgjengelige databaser, nye adresser, oversikt over hjemler/rettigheter og eventuelle økonomiske faktorer som er nødvendige for en trygg og forsvarlig behandling av saken. Slike gebyrer og omkostninger vil fortløpende faktureres Kunden og refunderes ved betaling fra skyldner.

Ekstraordinære omkostninger som påløper den enkelte sak avtales med Kunden før slike ekstraordinære tiltak iverksettes (for eksempel etablering av sikkerhetsdokumenter, arrest-/konkursbegjæring mv.).

Ved innbetalinger etter rettslig pågang, dekkes først eventuelle rettsgebyr, salærer, hovedkrav og renter av omkostninger og hovedkrav.

Amili beholder innbetalte omkostninger og renter av hovedkrav og omkostninger.

8. OVERVÅKING

Krav som ikke er løst etter 12 måneders ordinær inkassopågang, endt rettslig pågang og/eller er avskrevet overføres til overvåking.

Krav sikret med pant eller utlegg hvor det ikke foreligger friverdi, blir også overført til overvåking. Ved overvåking vil Amili følge opp eventuelle endringer i skyldners status og iverksette tiltak dersom situasjonen endrer seg og det blir sannsynlig å kunne oppnå oppgjør.

Amili er ikke forpliktet til å avbryte foreldelse på krav som er overført til overvåking, og kan velge å avslutte saken om videre oppfølging ikke fremstår som hensiktsmessig.

Amili dekker alle omkostninger ved oppfølging og fornying av krav ved overvåking, herunder rettslig pågang.

Ved innbetalinger i overvåkingssaker dekkes først salærer, rettsgebyr, hovedkrav og renter (av omkostninger og hovedkrav).

Ved oppgjør beholder Amili innbetalte omkostninger og renter av hovedstol og omkostninger, og 30 % av hovedkrav.

9. INSOLVENSBEHANDLING, OPPLØSNING OG DØDSBO

Dersom det åpnes konkurs, rekonstruksjon, oppløsning, akkord-/gjeldsforhandlinger, gjeldsordning eller skyldner er meldt død, og Amili blir informert, melder Amili kravet til aktuell mottaker for notering.

Amili avgjør om det anses hensiktsmessig å melde krav under NOK 10 000. I konkurs utbetaler boet ikke dividende dersom dividenden utgjør mindre enn ett rettsgebyr.

Amili vil følge opp bobehandlingen for Kunden, eventuell utbetaling av dividende og personlig ansvar. Amili kan velge å avslutte saken dersom videre oppfølging ikke fremstår som hensiktsmessig.

For melding av krav faktureres Kunde ett rettsgebyr per skyldner.

10. UTENLANDSINKASSO

Gjelder innfordring hvor skyldner er bosatt/registrert, eller flytter, utenfor Norge.

Amili ønsker ikke å følge opp krav som er lavere enn:

For nordiske land: NOK 2 500.
Fra resterende land: NOK 5 000.

Amili beholder innbetalte salærer og en andel av betalte hovedkrav og renter:

Norden: 10 %

Europa:
< EUR 15 000:
15 % EUR 15 000 - 30 000: 12 %
> EUR 30 000: 10 %

Øvrige land:
< USD 20 000: 25 %
USD 20 000 - 100 000: 20 %
USD 100 000 - 200 000: 15 %
> USD 200 000: 10 %

Øvrige priser gis på forespørsel.

De oppgitte priser gjelder utenrettslig inkasso. Kostnader for eventuell rettslig pågang, bankgebyrer, oversettelser mm. kommer i tillegg og avtales på forhånd. Alle nødvendige dokumenter oversettes til de respektive lands språk.

Amili vil overføre innfordringen av saken til en av sine samarbeidspartnere i det land skyldner er bosatt, eventuelt en samarbeidspartner som driver virksomhet i landet hvor skyldner er bosatt.

Retur av varer, kreditnotaer og tilbakekallelse av oppdrag regnes det full provisjon av. Ved betaling direkte til Kunde eller til en som opptrer på Kundens vegne, vil saken bli avregnet som om betaling var foretatt til Amili.

Eventuelle valutaendringer er Kundens ansvar.

11. TREKKING AV KRAV OG DIREKTE BETALING

Feilsendte krav og omtvistede krav kan omkostningsfritt trekkes inntil 10 virkedager etter registrering hos Amili. Etter dette kan Kunde faktureres som om kravet, med alle påløpte omkostninger og renter, var betalt til Amili. For purretjeneste (ref pkt 4) faktureres ikke renter.

Ved direktebetaling av hovedkravet vil Amili fortsette innfordring av restkrav med renter og omkostninger.

Trekkes kravet ved direkte betaling eller det inngås betalingsavtale mellom Kunden (eller noen som opptrer på vegne av Kunden) og skyldner, slik at muligheten til å innfordre restkrav (inkludert omkostninger og renter) reduseres, kan Kunden faktureres som om kravet, med alle påløpte omkostninger og renter, var betalt til Amili.

12. OMTVISTEDE KRAV

Fremsettes det innsigelser mot kravet etter oversendelse til Amili, skal Kunden så raskt som mulig ta stilling til innsigelsen og fremlegge dokumentasjon for kravet. Kan dokumentasjon ikke fremlegges innen 30 dager, plikter Kunden å underrette Amili og skyldner om dette.

Amili vil bistå Kunden med å vurdere skyldners innsigelse og Kundens dokumentasjon for kravet.

Har Kunden innen 30 dager ikke tatt stilling til innsigelsen og fremlagt dokumentasjon, kan Amili avslutte saken som trukket. Var innsigelsen fremsatt før oversendelse til Amili, er fristen 10 dager fra oversendelse.

13. TVISTEKLAGE

Er det er fremsatt innsigelser mot kravet før oversendelse til Amili og disse ikke er tilbakevist, skal Amili forespørres før oversendelse av kravet.

Amili kan fremme kravet for forliksrådet for Kunden, og vil bistå Kunden med å vurdere skyldners innsigelse, Kundens dokumentasjon for kravet og utarbeide en tvisteklage.

Om skyldner inngir tilsvar til forliksrådet, vil Amili videresende dette tilsvaret til Kunden og gi informasjon om det finnes momenter de trenger å ta hensyn til ved utforming av prossesskriv. Kunden må selv utforme og sende inn prosesskriv til forliksrådet.

Som følge av tvisten kan ikke Amili ilegge inkassoomkostninger mot skyldner som normalt, og Kunden vil bli belastet kostnader for dette arbeidet. Kunden vil bli belastet inntil 5 rettsgebyr per sak. Kunden vil bli informert og forespurt før en tvisteklage iverksettes.

14. MANUELL REGISTRERING AV KRAV

Om krav registreres manuelt av Amili, vil Kunden bli fakturert NOK 200 per registrert sak. Dette gjelder også dersom feil bruk av Kundens ERP fører til at faktura må registreres på nytt manuelt.

15. JURIDISK BISTAND

Amili tilbyr juridisk bistand for Kunden i saker relatert til vår tjeneste. Vi kan også anbefale samarbeidspartnere ved behov.

Pris oppgis på forespørsel.

16. UTVIKLING, SPESIALTILPASNING OG MERARBEID

System-, prosesstilpassninger eller andre former for tilleggsarbeider kan være gjenstand for fakturering.

Merarbeid som følge av feil i grunnlag eller opplysninger, samt opprydding som følge av feil hos Kunden eller dennes representanter, kan være gjenstand for fakturering.

Merarbeid og tilleggsarbeider faktureres etter gjeldende timepris, per 01.01.2024 NOK 1550,00 dersom ikke annet avtales. For større prosjekter og utviklingsarbeider som ønskes utført, vil omfang, fremdrift og pris avtales på forhånd. 

General Terms and Conditions of the agreement (ENG)

Here you will find the general Terms and Conditions that apply in connection with our payment reminder and debt collection services.

These General Terms and Conditions regulate, in conjunction with the remainder of the Agreement and its appendices, the relationship between the Customer and Visma Amili, hereby referred to as Amili, concerning the provision of payment reminder and debt collection services. The Terms and Conditions are in accordance with Act of 13 May 1988 no. 12 – the Norwegian Debt Collection Act.

In case of discrepancies between the Agreement and its appendices, possible provisions in the Agreement and change memos will take precedence. These General Terms and Conditions of the Agreement are only applicable unless otherwise follows from the Agreement and other appendices.

1. FRAMEWORK OF THE AGREEMENT

The frameworks for the assignment are stated in the Agreement. Unless otherwise is stated, Amili undertakes to provide the Customer with a service that is rational, effective and in accordance with good debt collection practices and the at all times prevailing statutory provisions that regulate Visa's operations.

Amili is entitled to change its own prices, terms and conditions with three months’ notice. In case of changes to the industry's framework conditions, prevailing acts, regulations, circulars or orders from the supervisory authorities, Amili is entitled to immediately change prices, terms and conditions. Visma shall promptly inform the Customer of such changes.

Claims pursuant to the Agreement and appendices will be continuously invoiced to the Customer.

Amili applies a 14-day due date to its invoices. An invoice fee may be added.

Amili will safeguard the Customer's interests in the best possible manner.

2. DURATION OF THE AGREEMENT

The duration of the Agreement is regulated in the Agreement. The services in the Agreement cannot be individually terminated. For customers that use AutoCollect, the Customer cannot during the term of the Agreement use other providers of services that are described in this Agreement, without the prior consent of Amili. If the Customer acts in breach of the provisions of the Agreement concerning duration and exclusivity, Amili may invoice the expected earnings for the remaining part of the term of the Agreement. In case of a material breach of the obligations, either party may terminate the Agreement with 14 days’ written notice.

In case of a possible discontinuation of the cooperation, including cancellation, Amili will continue the collection of already registered collection assignments. If the Customer wishes to have the assignments returned, charging will occur in accordance with the Agreement's provisions regarding withdrawal of claims. The provision regarding authorisation in point 5 applies up until the assignments are completed.

3. CONFIDENTIALITY

The parties are mutually obligated to maintain confidentiality and to not disclose information of which they gain knowledge in connection with the implementation of the Agreement, to the extent such information is not to be regarded as public knowledge. Correspondingly, all material that is marked as confidential, as well as information regarding personal affairs, information that may harm the parties or that may be exploited by unauthorised parties in commercial activities. The duty of confidentiality applies to the parties and their employees and other who are acting on behalf of the parties in connection with the implementation of the Agreement.

The duty of confidentiality correspondingly applies after the termination of the Agreement.

4. PERSONAL DATA

Amili confirms that it is licensed by the Financial Supervisory Authority of Norway to conduct external debt collection and is thereby the data controller for the processing of personal data during debt collection. Therefore, a Data Processing Agreement pursuant to the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679, Art. 28 no. 3 is not entered into.

Personal data will be processed in accordance with the prevailing Industry Standards for processing of personal data in the Norwegian debt collection industry.

5. AUTHORISATIONS / AUTHORITY TO REPRESENT A PARTY AS COUNSEL IN LEGAL PROCEEDINGS

If debt reduction may result in a solution in a case, Amili is granted authorisation to negotiate with the debtor. Before an agreement regarding debt reduction can be entered into, this shall be presented to the Customer for approval, unless otherwise is agreed.

Amili retains the above-mentioned authorisations also after the termination of the Agreement for the assignments that are already registered and of which Amili is to continue collection.

6. LIMITATION OF LIABILITY

Amili is not liable for losses that are due to errors or changes that have occurred to the basic data that is sent. Amili is not liable when events such as new legislation, orders from authorities, war, war-like events, acts of terrorism, strike, lockout, blockage or other conditions beyond Amili's control significantly render more difficult or prevent the performance of Amili's obligations pursuant to this Agreement.

Visma is not obligated to cover indirect losses. Under any circumstances, Amili's liability in case of breaches of obligations pursuant to the Agreement are limited to the last year's earnings on services covered by the Agreement, again limited up to NOK 1 000 000.

7. LEGAL VENUE

Disputes pertaining to the Agreement are regulated by Norwegian law with Oslo Conciliation Board/Oslo District Court as the correct legal venue

 

 

Description of payment reminder and debt collection service (ENG)

Here you will find a description of our payment reminder and debt collection services.

This description regulates, in conjunction with the rest of the Agreement and its appendices, the relationship between the Customer and Visma Amili AS, hereby referred to as Amili, concerning the provision of debt collection services. The description of the services is in accordance with the Act of 13 May 1988 no 26 – the Norwegian Debt Collection Act.

1. CUSTOMER'S OBLIGATIONS

It is the Customer's responsibility to familiarise itself with the description of payment reminder and debt collection services.

If, upon receipt of an assignment, or at a later date, information emerges that, in Amili’s assessment, will entail that pursuing the case would be in breach of good debt collection practices, the assignment may be rejected, or the processing of the case may be concluded as a withdrawn case.

If collection of the claim has previously been attempted by another debt collection agency or lawyer, Amili may discontinue the processing of the case or if no other agreement has been entered into, settle the claim in accordance with the provisions concerning Monitoring.

If the Customer itself sends a payment reminder and/or a notice of debt collection, it is emphasised that in the provisions of the Norwegian Debt Collection Regulations, Section 1-2, Section 3a of the Norwegian Act relating to Interest on Overdue Payments must be observed. Once the payment reminder and/or notice of debt collection is due for payment, the claim may be registered with Amili for debt collection follow-up. A copy of the Customer's utilised payment reminder and/or notice of debt collection must be presented to Visma upon request.

Customers wishing to utilise a payment reminder service with a fee with Amili may, at the earliest 14 days after the claim is due for payment, register the claim with Amili for distribution of a notice of debt collection.

Customers wishing to utilise standard compensation fees in relation to business customers/public enterprises, may register the claim with Amili after the claim is due for payment.

The Customer is responsible for registering the assignments and the requested customer and claim information on Amili’s online KreditorWeb, in accordance with the agreed file format or integration solutions. Incurred fees for overdue payment or payment reminders shall not be registered. If a claim is registered manually by Amili, the Customer will be invoiced per commenced half hour in the amount of a single court fee.

The Customer undertakes to inspect the registration of the assignments with Amili, and immediately notify in case of discrepancies.

The Customer undertakes to verify that the claims are genuine. Upon request, the Customer must be able to present documentation for the claim in accordance with point 12.

If the Customer is aware of objections to the claim, the claim cannot be referred for debt collection without the consent of Amili, see point 13.

In accordance with the Financial Supervisory Authority of Norway’s guidelines, Amili will monitor the share of disputed claims and may terminate the agreement if the Customer sends a not insignificant share of unjustified claims. In case of collection of disputed claims, claims against minors and incapacitated persons, as well as other claims where there is no right to impose upon the debtor extrajudicial costs, the Customer may be invoiced extrajudicial costs in accordance with the debt collection fee table.

The Customer undertakes to immediately notify Amili regarding possible payments from the debtor or other information that may result in a reduction of the claim. Payments or other reduction of the claim may result in claims for commission from Amili.

 The Customer undertakes to immediately inform Amili regarding possible contact with the debtor and shall not personally contact the debtor without Amili being informed in advance. In case of a breach in this regard, Amili may discontinue the follow-up of the claim and invoice in accordance with the provisions concerning withdrawal of a case.

 The Customer undertakes to accurately inform of value added tax status in connection with the establishment of a customer relationship, as well as to update Amili in case of changes. Amili is not liable for consequential errors in connection with the registration of incorrect value added tax status. 

 For Customers that use a Visma ERP system and AutoCollect for invoice follow-up, it is important that the solutions are in the most recently updated version.

2. AMILI'S OBLIGATIONS

Amili undertakes to immediately upon receipt of an assignment send the debtor either a notice of debt collection or a demand for payment. The Customer will receive access to data confirming that the assignment has been received and registered for processing.

Amili will initiate the necessary measures, as described below, to recover the claim. In addition to the measures that are natural for the assignment, reservations are made regarding entering into agreements for down payment, as long as these safeguard the interests of the Customer, cf. sections 13 and 14 of the Norwegian Debt Collection Act.

Amili will to the extent it is necessary to initiate extraordinary measures, ensure that the cost level is at an acceptable level for the Customer. Such costs shall as quickly as possible be clarified with the Customer in each individual case.

Amili will in cases where the right of use is restricted (cf. Section 14 of the Norwegian Debt Collection Act) make reservations that the Customer shall immediately present the necessary authorisations.

Amili undertakes to update web portals in order to keep the Customer abreast of the processing of the case. Reports for the entire portfolio are available in the web portals.

For users of AutoCollect, Amili undertakes to send updates regarding status and progress back to Visma ERP via AutoCollect. Amili is not responsible for developing reports or adaptations in Visma ERP.

3. FINANCIAL MATTERS

Amili settles and remits collected principal amounts and interest daily, or in accordance with a more detailed agreement. In case of debt collection abroad, a settlement may be made with a longer interval due to transaction costs. For statutory holidays and scheduled holidays, settlement and remittance may be deferred.

Amili undertakes to keep collected funds separate (client account) from own funds, cf. Section 16 of the Norwegian Debt Collection Act and Section 3-3, second paragraph of the Norwegian Debt Collection Regulations.

With reference to Section 3 of the Norwegian Debt Collection Act, cf. Section 16, the Customer is not credited interest on collected funds accrued on the client account.

Amili calculates value added tax in accordance with the at all times prevailing provisions.

Enterprises subject to value added tax receive a deduction for the calculated value added tax of Amili's income and taxable outlays. Amili pays the value added tax to the state. Amili reserves the right to offset the value added tax in continuous payments to the Customer.

Amili may invoke the prevailing right to offset for any outstanding amount in payments pertaining to other cases from the Customer.

Claims pursuant to the Agreement will be continuously invoiced to the Customer.

4. PAYMENT REMINDER SERVICE

If it has been agreed that Amili is to send a notice of debt collection, or a valid notice of debt collection is not sent, a notice of debt collection pursuant to Section 9 of the Norwegian Debt Collection Act will be sent by Amili.

As standard, Amili issues a notice of debt collection with a payment reminder fee as the only payment reminder to the debtor unless otherwise has been agreed. A notice of debt collection will at the earliest be sent 14 days after the due date on the invoice. A notice of debt collection may contain multiple invoices and has Visma as the payment recipient. For users of Visma Business, the Customer will be the payment recipient.

Production and distribution of notices of debt collection are free of charge. Amili retains paid interest and fees. In case of return of post, Amili will register the return, look up a new address and send a new notice of debt collection.

For customers wishing to use standard compensation for collection costs, this is agreed separately.

For payments of invoices at the payment reminder stage, the principal amount is covered prior to payment reminder fees and interest.

5. EXTRAJUDICIAL DEBT COLLECTION

Following a referral for debt collection, Amili will initiate collection of the claim by issuing a demand for payment pursuant to Section 10 of the Norwegian Debt Collection Act. A debt collection claim will always be issued with Amili as the payment recipient. A debt collection claim may contain multiple invoices.

Amili will, in accordance with the applicable collection routine, initiate the collection measures, including follow-up by phone, email, SMS text message and possibly other measures, which are considered appropriate in the case. The choice of measures is based on, among other things:

  • the size of the claim
  • the debtor's age, financial situation and place of residence
  • credit rating
  • payment history

Amili will claim debt collection fees from the debtor as set out in sections 2-2 and 2-3 of the Norwegian Debt Collection Regulations. Overview of debt collection fees, extrajudicial fees and court fees: Visma Community Payment Reminder and Debt Collection.

If the claim originates from an enterprise without a right of deduction for value added tax, fees increased with the ordinary rate for value added tax may be demanded of the debtor.

For payments of extrajudicial debt collection, fees, the principal amount and interest on fees and the principal amount are first covered.

Ordinary extrajudicial debt collection action is free of charge for the Customer. Amili retains paid fees and interest on the principal amount and fees.

6. LEGAL ACTION

If the ordinary extrajudicial debt collection action does not result in payment, Amili will consider legal action (conciliation board proceedings, application for writ of execution and application for forced sale).

Amili will send a statutory letter with a notice of legal action and will be solution-oriented if the debtor makes contact for the purpose of settlement in order to avoid legal action.

 Amili will evaluate the debtor based on financial data and history with the debtor, in conjunction with the size of the claim and the likelihood of a settlement.

Amili will demand fees from the debtor associated with possible legal proceedings. Amili pays all public fees and necessary costs in advance that are incurred during the case proceedings. This includes, among other things, letter fees, court fees, necessary searches in available databases, new addresses, overview of titles/rights and possible financial factors that are necessary for a secure and sound processing of the case. Such fees and costs will continuously be invoiced to the Customer and refunded in case of payment from the debtor.

Extraordinary costs that are incurred in the individual case are agreed with the Customer before such extraordinary measures are initiated (e.g., establishment of collateral documents, seizure/bankruptcy petition etc.).

In case of payment following legal action, possible court fees, fees, the principal amount and interest on costs and the principal amount are first covered.

Amili retains paid costs and interest on the principal amount and costs.

7. MONITORING

Claims that are not resolved after 12 months of ordinary debt collection action, concluded legal action and/or are dismissed are referred for monitoring. Claims that are secured by way of mortgage or liens where there is no equity release are also referred for monitoring.

In case of monitoring, Amili will follow-up possible changes to the debtor's status and initiate measures if the situation changes and the achievement of a settlement becomes more likely.

Amili is not obligated to discontinue limitation of claims that are referred for monitoring and may choose to discontinue the case if continued follow-up does not appear appropriate.

Amili covers all costs for follow-up and renewal of claims for monitoring, including legal action.

For payments in monitoring cases, fees, court fees, the principal amount and interest (on costs and the principal amount) are first covered.

In case of settlement, Amili retains paid costs and interest on the principal amount and costs, and 30% of the principal amount.

8. INSOLVENCY PROCEEDINGS AND DECEDENT ESTATE

In case of bankruptcy, restructuring, composition with creditors/debt settlement negotiations or debt settlement, or the debtor is reported as deceased, and Amili is informed, Amili will report the claim to the relevant recipient for information.

Amili determines if it is considered appropriate to report claims of less than NOK 10 000. In case of bankruptcy, the estate does not disburse dividend if the dividend amounts to less than a single court fee.

Amili will follow-up the administration of the estate for the Customer, possibly disbursement of dividend and personal liability. Amili can choose to discontinue the case if continued follow-up does not appear appropriate.

For reporting of claims, the Customer is invoiced a single court fee per debtor.

9. FOREIGN DEBT COLLECTION

Applicable to debt collection where a debtor is residing, or moves, outside of Norway.

Amili does not wish to follow-up claims that are less than:

For the Nordic countries: NOK 2 500

For all other countries: NOK 5 000.

Amili retains paid fees and a share of the paid principal amount and interest:

The Nordic countries: 10%

Europe:

< EUR 15 000: 15%

EUR 15 000 - 30 000: 12%

> EUR 30 000: 10%

Other countries:

< USD 20 000: 25%

USD 20 000 - 100 000: 20%

USD 100 000 - 200 000: 15%

> USD 200 000: 10%

Other prices are provided upon request.

The stated prices apply to extrajudicial debt collection. Costs for possible legal action, bank fees, translation etc., are additional and are agreed in advance. All necessary documents are translated into the respective country's language.

Amili will refer the claim for the case to one of its cooperation partners in the country in which the debtor is residing, possibly a cooperation partner operating an enterprise in the country where the debtor is residing.

Full commission is counted for return of goods, agreements with creditors and withdrawal of assignments. In case of payment directly to the Customer or to a party acting on behalf of the Customer, the case will be settled as if payment had been made to Amili.

Possible changes to currency exchange rates are the Customer's responsibility. 

10. WITHDRAWAL OF CLAIMS AND DIRECT PAYMENT 

Claims submitted in error and disputed claims may be withdrawn free of charge up to 10 business days after registration with Amili. After this time, the Customer may be invoiced as if the claim, with all incurred costs and interest, had been paid to Amili. For the payment reminder service (ref. point 5), interest is not invoiced. 

In case of direct payment of the principal amount, Amili will continue collection of residual claims with interest and costs.

If the claim is withdrawn in case of direct payment or a payment agreement is entered into between the Customer (or a party acting on behalf of the Customer) and the debtor, entailing that Amili loses the opportunity to collect residual claims, the Customer may be invoiced as if the claim, with all incurred costs and interest, had been paid to Amili.

11. DISPUTED CLAIMS

If objections are made against the claim after having been sent to Amili, the Customer shall as soon as possible consider the objection and present documentation for the claim. If documentation cannot be presented within 30 days, the Customer is obligated to inform Amili and the debtor thereof.

Amili will assist the Customer in assessing the debtor's objections and the Customer's documentation of the claim.

If, within 30 days, the Customer has not considered the objection and has not presented documentation, Amili may discontinue the case as a withdrawn case. If the objection was presented prior to having been sent to Amili, the time limit is 10 days from sending. 

12. DISPUTE COMPLAINT

If objections were presented against the claim and these have not been rebutted, Amili shall be contacted prior to sending.

Amili may bring the case before the conciliation board on behalf of the Customer and will assist the Customer in assessing the debtor's objection, the Customer's documentation of the claim and prepare a dispute complaint.

If the debtor submits a statement of defence to the conciliation board, Amili will forward this statement of defence to the Customer and provide information if there are elements they need to consider in the drafting of the pleading.

The Customer must itself draft and submit the pleading to the conciliation board.

As a result of the dispute, Amili cannot impose debt collection costs on the debtor as usual, and the Customer will be charged costs for this work. The Customer will be charged up to 5 court fees per case. The Customer will be informed and asked prior to the initiation of a dispute complaint.

13. MANUAL REGISTRATION OF CLAIMS

If claims are registered manually by Amili, the Customer will be invoiced NOK 200 per registered case. This also applies if incorrect use of the Customer's ERP results in the invoice having to be registered again, manually.

14. LEGAL ASSISTANCE

Amili offers legal assistance for the Customer in cases relating to our service. We can also recommend cooperation partners if needed. Prices are provided upon request.

15. DEVELOPMENT AND SPECIAL ADAPTATION

Ordered development and adaptation of the deliverable is invoiced to the Customer in the amount of NOK 1 650 per hour. Amili reserves the right to approve requests for development and adaptation.