Choose language

Følgende avtalevilkår er gjeldende per 01.11.2022 ved bestilling av aksesspunkt fra Visma Amili.

1. Leveringsomfang

Ved avvik, som avtalte tidspunkter, tidsforbruk, kvalitet eller andre forhold skal Kunde underrettes før arbeidet fortsettes. Leveransen avhenger av at Kunde har nettverk og kommunikasjonsforbindelse klart for installasjon i henhold til Avtalen, samt at Kunden utfører sine oppgaver, beskrevet av Visma Amili.

2. Dokumentasjon

Visma Amili er forpliktet til å la Kunde få den dokumentasjon som er nødvendig for at Kunden skal bruke anskaffelsen som forutsatt. Dokumentasjonen skal inneholde brukerveiledning. Kunde har rett til å kopiere dokumentasjonen til eget behov.

3. Vederlag

Kjøpesummen, omfattende alle direkte og indirekte kostnader inntil leveranse er fullført, herunder også kostnader for reise og opphold dekkes av Kunden kun når disse er godkjent av denne. Etter at avtale er inngått kan Visma Amili bare kreve dekning for økning i norske toll- og avgiftssatser i forbindelse med oppstart før leveringsdagen, med mindre annet er avtalt. Alle priser er i norske kroner og eksklusive mva. og øvrige off. avgifter. Andre kostnader i forbindelse med bistanden enn de som er nevnt ovenfor, dekkes av Kunde dersom de er godkjent av denne.

Prisene er faste i den initiale bindingsperioden, men kan indeksreguleres i.h.t. SSB konsumprisindeks. Etter den initiale bindingsperioden kan priser endres, utover indeksregulering, med minimum 3 måneders varsel fra leverandøren.

Priser på øvrige tjenester kan endres, også i bindingsperioden, dersom kostnader fra leverandører knyttet til teknisk plattform (som for eksempel Microsoft Azure og Cegal) endres.

4. Avtaletid

Avtaletid (bindingstid) er 12 måneder og deretter forlenges avtalen automatisk med 12 måneder av gangen så fremt den ikke er skriftlig sagt opp av en av partene senest 3 måneder før kontraktens utløp. Avtaleperioden gjelder fra den dato tjenesten er aktivert.

5. Fakturering, forfall

Fakturering av engangsbeløp og abonnement ut inneværende år skjer ved bestilling. Deretter faktureres abonnementet forskuddsvis ved årsskiftet for 12 mnd av gangen så lenge avtalen løper. Fakturering av transaksjoner skjer etterskuddsvis hver måned. Betaling skjer i henhold til faktura pr. 14 dager.

Faktura og eventuelle kreditnota og purringer skal fortrinnsvis sendes i EHF format til Kunden. Fakturagebyr kan tilkomme for papirfakturaer.  

Visma Amili kan overdra fakturaer til tredjemann for innkreving uten forutgående skriftlig samtykke fra Kunden. Ved en eventuell overdragelse skal Kunden informeres skriftlig i forkant.  

Ved forsinket betaling, eller utsatt godkjenningsdag som skyldes forhold kunden er ansvarlig for, betales forsinkelsesrenter i samsvar med den til enhver tid gjeldende prosentsats etter lov om renter ved forsinket betaling.

6. Endringer og tillegg til avtalen

Created with strategy, style and substance, not assumptions. Tested to connect with consumers.

Dersom Kunden etter at avtalen er inngått, har behov for å endre kravene angitt i bestillingen på en slik måte at ytelsens karakter eller omfang blir annerledes enn fastsatt i avtalen, har Visma Amili, ved aksept av disse krav, rett til å kreve endringer i vederlag og/eller avtalte tidsplaner. Krav om endret vederlag og/eller endret tidsplan fremmes samtidig med at de endrede krav, ytelser eller arbeidsoppgaver aksepteres.

7. Kompetanse

Visma Amili skal ha kompetent personell til å betjene Kunde under hele avtaleperioden. Visma Amili skal ta de nødvendige forholdsregler for å unngå̊ at Kunden rammes av feilsituasjoner, virus, driftsstans eller tap pga. manglende kvalitet og ytelsene fra Visma Amili.

8. Taushetsplikt og sikkerhetsbestemmelser

Partene er forpliktet til gjensidig å bevare taushet om alle forhold som de får kjennskap til i forbindelse med gjennomføringen av denne avtalen, i den utstrekning informasjonen ikke er å betrakte som allment kjent. Taushetsplikten omfatter forhold så som, men ikke begrenset til:

Informasjon kommet til partenes kunnskap gjennom nettovervåking, data, tekniske spesifikasjoner, programvarekoder, metoder, betingelser, forretningsmessige vurderinger og analyser, forretningshemmeligheter, forhold som på andre måter kan være gjenstand for immateriell beskyttelse, denne avtalens innhold eller noen sitt personlige forhold mv.

Partene plikter gjensidig å rette seg etter de sikkerhetsbestemmelser som gjelder hos den annen part. Hver av partene kan forlange at det bare benyttes slikt personale som parten eller de kompetente norske myndigheter ut fra sikkerhetsgrunner har godkjent.

9. Oppbevaring av informasjon

Visma Amili skal påse at alle konfidensielle papirer er nedlåst, og at PC/terminaler med tilgang til data fra Kunden er avslått ved fravær fra arbeidsstedet. Visma Amili er ansvarlig for at all skriftlig og elektronisk data er forsvarlig oppbevart, inntil dette eventuelt tilbakeleveres Kunde, eller makuleres på betryggende måte.

10. Habilitet

Visma Amilis personell skal ved rådgivning til Kunden opptre som en nøytral part og ikke delta i beslutninger der de kan antas å ha personlige interesser.

11. Bruk av avtalen i referanse / reklameformål

Visma Amili har anledning til å benytte denne avtale for referanseformål.

12. Interessekonflikter

Partene skal i den grad det er rimelig forhindre en opptreden eller situasjon som kan skade den annen parts interesser. Denne forpliktelse gjelder også̊ i forhold mellom partenes ansatte, underleverandører og tredjepart.

13. Risiko

Risikoen for utstyrets, materiellets, programvarens og/eller dokumentasjonens tilfeldige undergang eller beskadigelse går over til Kunde på det tidspunkt godkjent driftstart er foretatt på avtalt sted. Dersom noen deler av programvaren og/eller dokumentasjonen ødelegges eller beskadiges mens Kunden har risikoen, men før overlevering til Kunden har funnet sted, skal Visma Amili installere en ny kopi lik den som ble ødelagt eller beskadiget mot at Kunde betaler et vederlag for arbeidet.

14. Ansvar

Partene skal holde hverandre skadesløse for ethvert ansvar som knytter seg til personskade, tap av menneskeliv, skade på utstyr eller følgeskade på egne, Kundens eller tredjemanns ansatte og/eller eiendeler som måtte oppstå i forbindelse med arbeidet.

Partene skal holde hverandre gjensidig skadesløse for bøter som er ilagt den annen part som følge av den første parts brudd på lover og forskrifter.

Likeledes skal partene holde hverandre gjensidig skadesløs mot tap av egen forventet fortjeneste eller andre indirekte tap eller skader i forbindelse med avtalen.

En part har kun rett til erstatning for dokumentert tap eller skade dersom det kan dokumenteres at den annen part har opptrådt uaktsomt.

15. Uenigheter

Uenighet mellom partene om forståelse, innhold, omfang, utførelse eller gjennomføring av avtalen eller utsatt betaling som følge av dette skal ikke gi anledning til å forsinke fremdriften. Oppstår slike tilfelle skal partene stille opp i et møte for å klarlegge årsaken til å begrunne uenigheten samt søke oppklaring av denne.

16. Tvist

Enhver uenighet mellom partene skal søkes løst ved forhandlinger. Dersom slike forhandlinger ikke fører frem skal tvisten løses ved voldgift etter tvistemålsparagrafen kap. 32. Voldgiftsrettens medlemmer oppnevnes av tingretten i kommunen til Visma Amilis hovedkontor.

17. Lovvalg

I tillegg til de bestemmelser som fremgår av denne avtale, bestemmes partenes rettigheter og forpliktelser etter denne avtale i sin helhet av norsk rett.

18. Force Majeure

Dersom avtalens gjennomføring helt eller delvis hindres eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av forhold som ligger utenfor partenes kontroll, suspenderes partenes plikter i den utstrekning forholdet er relevant, og for så lang tid som forholdet varer. Slike forhold inkluderer, men er ikke begrenset til ekstern streik, lockout og ethvert forhold som etter norsk rett vil bli bedømt som force majeure. Hver av partene kan imidlertid si opp avtalen med 1 måneds varsel dersom force majeure tilfellet gjør det særlig byrdefullt å oppfylle avtalen.

19. Vanhjemmel

Dersom noen fremmer sak om at deler av leveransen krenker andres opphavs- og/eller eierrettigheter eller industrielle rettigheter i Norge, vil Visma Amili på egen bekostning ivareta Kundens interesser. Dette forutsetter at Kunden omgående varsler Visma Amili om slike krav, at Visma Amili har kontroll med saken og at Kunden samarbeider med Visma Amili i forhandlinger og eventuelle rettssaker. Visma Amili vil i så fall dekke idømte omkostninger og skadeserstatninger samt Kundens direkte utlegg i forbindelse med dette. Kunden har dog rett til å forlike saken dersom Kunden også blir saksøkt av tredjepart. Dersom det skulle vise seg at Visma Amili urettmessig har gitt Kunden rettigheter til programvaren, skal Visma Amili dekke Kundens kostnader ved forliket til tredjepart.

20. Tiltak ved vanhjemmel

Dersom krav etter pkt. 1.18 blir fremmet eller vil kunne bli fremmet, kan Visma Amili velge mellom å skaffe Kunden rett til fortsatt bruk, eller foreta utskiftninger eller endringer slik at den nevnte rett ikke krenkes. Dersom ingen av disse alternativene etter Visma Amilis mening med rimelighet kan anvendes, skal Kunden på Visma Amilis oppfordring returnere den omhandlede del og gis forholdsmessig refusjon samt erstatning for det direkte tap Kunden har lidt.

21. Ansvarsbegrensning

Ut over det som er angitt i pkt. 19 kan ikke Kunde gjøre noe ansvar gjeldende overfor Visma Amili som følge av vanhjemmel.

22. Reklamasjon

Den som vil påberope seg at avtalen er misligholdt må reklamere skriftlig omgående etter at vedkommende fikk kjennskap til misligholdet samt innkalle til et oppklaringsmøte for å gjennomgå begrunnelsen for reklamasjonen. Reklamasjonsretten for opprinnelige feil gjelder i inntil 3 måneder fra godkjent leveranse.

23. Mislighold fra Visma Amilis side

Dersom leveransen ikke oppfyller avtalens formål eller spesifikasjoner og krav, og dette er Visma Amilis ansvar, foreligger en mangel.

Forsinkelse foreligger dersom leveransen avviker fra avtalt fremdrift i tid eller avtalt leveranse ikke kan gjennomføres som planlagt, og dette skyldes forhold Visma Amili har ansvar for. For sanksjoner ved mislighold se pkt. 24.

24. Mislighold fra Kundens side

Det foreligger mislighold fra Kundens side når de ikke har gjennomført de installasjonsforberedelser han har ansvar for som avtalt.

Når betaling i henhold til avtalen, ikke skjer til avtalt tid og dette ikke skyldes uenighet foreligger det mislighold. Annet mislighold foreligger dersom Kunden ikke stiller avtalte ressurser tilgjengelig for å gjennomføre sin del av avtalen, ikke overholder taushetsplikten som avtalt, bryter regler om disposisjonsrett eller på annen måte ikke oppfyller avtalen. For sanksjoner ved mislighold se pkt. 28.

25. Sanksjoner ved mislighold

Partene har, med unntak som angitt nedenfor, plikt til å erstatte ethvert sannsynliggjort tap som er en påregnelig følge av at denne avtalen er misligholdt, med mindre parten kan påvise at misligholdet ikke kan tilregnes ham. Partene har rett til å heve avtalen omgående ved vesentlig mislighold fra den annen parts side eller dersom den annen part går konkurs, søker akkord, eller tar sikte på å avvikle sin virksomhet.

26. Sanksjoner ved mislighold fra Visma Amilis side

Ved mindre vesentlige mangler eller forsinkelser har Kunde valget mellom å kreve et forholdsmessig avslag i prisen og erstatning for eventuelle dokumenterbare tap som følge av dette, eller kreve at Visma Amili omgående utbedrer ved å gjøre nødvendige tiltak som rettinger, endringer, omleveringer, etterleveringer, sørger for ekstra kapasitet eller ved å stille kompetent personell til rådighet for at avtalens formål, spesifikasjoner og krav skal oppfylles.

Dersom det allerede når mangelen påberopes er åpenbart at Visma Amili ikke kan oppfylle avtalen innen 30 dager etter avtalt godkjennelsesdag, foreligger det grovt mislighold og Kunden kan heve avtalen med øyeblikkelig virkning. Dersom avtalen gjelder flere del-leveranser kan Kunden velge å gjøre heving gjeldende for enkelte av del-leveransene. Kunde kan kreve vederlag for dokumenterte utgifter og/eller erstatning for tap som følge av Visma Amilis mislighold og heving av avtalen.

27. Sanksjoner ved mislighold fra Kundens side

Dersom Kunden til avtalt tid ikke har gjennomført de avtalte forberedelser som han har ansvar for, eller det foreligger annen form for mislighold, kan Visma Amili kreve erstatning for dokumenterbare tap som følge av misligholdet.

Dersom Visma Amili ikke mottar økonomisk vederlag som avtalt til fastsatt tid, og dette ikke skyldes uenighet, har Visma Amili krav på rente i samsvar med lov om rente ved forsinket betaling av 17. Desember 1976 nr. 100.

Dersom Kunden i vesentlig grad misligholder avtalen kan Visma Amili heve avtalen. Dersom avtalen omfatter flere del-leveranser, kan Visma Amili velge å gjøre heving gjeldende for enkelte av del- leveransene, såfremt dette ikke gjør totalleveransen ubrukelig for Kunden.

28. Overdragelse av rettigheter og forpliktelser

Denne avtale kan ikke overdras til tredjemann uten den annen parts skriftlige samtykke. Partene kan dog overdra avtalen til sitt morselskap eller andre selskaper innen Kundens konsern. Rett til vederlag etter denne avtale kan fritt overdras, men slik overdragelse fritar ikke Visma Amili for sine forpliktelser og ansvar. Eventuelle kostnader ved en slik flytting påfaller den enkelte part.

29. Avtaleperiode og gyldighet

Avtalen gjelder fra og med bestillingsdato og gjelder i 12mnd. Deretter forlenges avtalen automatisk for 12 måneder om gangen. Partene kan si opp avtalen med 3 måneders skriftlig varsel før utløpet av hver avtaleperiode.

30. Opphør

Ved helt eller delvis opphør av avtalen skal programmer og dokumentasjon som opphøret gjøres gjeldende for, omgående returneres til Visma Amili, og eventuelle sikkerhetskopier slettes. Visma Amili kan i stedet kreve at Kunden makulerer programmene, dokumentasjon og kopier og bekrefter skriftlig at dette er utført. Denne bestemmelsen gjelder uansett om opphøret skyldes oppsigelse eller er en følge av at avtalen helt eller delvis heves fra en av partenes side på grunn av mislighold. Unntak fra denne bestemmelse gjelder når annet avtales spesielt og/eller programmene skal brukes til å produsere nødvendig eller lovpålagt informasjon til bruk i annen informasjonsproduksjon.