Choose language

Om betaling

Her finner du ofte stilte spørsmål om betaling. 

Ønsker du å betale utestående krav kan du logge inn på MinSide.

Når du logger inn med BankID får du oversikt over alle saker tilknyttet ditt fødsels og personnummer. Hvis du ikke finner saken ved pålogging med BankID kan du benytte innlogging med Saksnummer og PIN som du finner på våre utsendte brev.

Her har du mulighet til å betale direkte over web ved å benytte betalingsknappen "Betal Nå".

Du finner betalingsinformasjon tilknyttet din sak ved innlogging på MinSide.

Når du logger inn med BankID får du oversikt over alle saker tilknyttet ditt fødsels og personnummer. Hvis du ikke finner saken ved pålogging med BankID kan du benytte innlogging med Saksnummer og PIN som du finner på våre utsendte brev.

Har du betalt for mye på en sak vil tilgodebeløpet automatisk tilbakeføres til kontonummeret betalingen ble utført fra. Er det flere utestående saker fra samme oppdragsgiver vil det overføres til en av de åpne sakene. Du vil også motta et brev med informasjon om hvilken sak tilgodebeløpet føres mot.

Hovedstol er det opprinnelige beløpet du skylder, før påløpte renter og omkostninger.

Status på saken min

Her finner du ofte stilte spørsmål som omhandler status på saken.

Du finner oversikt med status på utestående krav ved innlogging på MinSide.

Hvis du logger inn med BankID vil du få oversikt over alle krav der vi har registrert ditt fødsels og personnummer.  Finner du ikke kravet du har mottatt kan du benytte innlogging med Saksnummer og PIN som du finner på våre utsendte brev for en begrenset oversikt og tilgang til sak

Når du har bekreftet en betaling kan det ta 2-3 virkedager før betalingen blir mottatt og registrert på saken. Utføres betalingen på en fredag vil vi motta betalingen hos oss på mandag eller tirsdag uken etter.

Når du logger inn på MinSide med BankID vil du få en oversikt over alle saker registrert med ditt fødsels og personnummer. I noen tilfeller har vi dessverre ikke registrert fullt fødsels- og personnummer på saken som medfører at den havner utenfor oversikten. 

Hvis det er tilfellet anbefaler vi at du tar kontakt med oss via Chat så får vi hjulpet deg med å få saken over til den totale oversikten. Hvis du mottar et krav som du ikke finner i oversikten kan du også benytte innlogging med Saksnummer og PIN for å få tilgang til den gjeldende saken. Du finner informasjon over Saksnummer og PIN på våre utsendte brev.

Om nedbetaling, reduksjon og utsettelse

Her finner du ofte stilte spørsmål om nedbetalingsplan, betalingsutsettelse og reduksjon på kravet. 

Når du inngår avtale om en nedbetalingsplan er du forpliktet til å betale et fast beløp i måneden eller hver 14 dag ut i fra hvilken avtale du ønsker. 

Ved opprettelsen av en nedbetalingsplan vil totalbeløpet oppdateres i samsvar med forsinkelsesrenter og omkostninger som kan påløpe frem i tid avhengig av lengden på avtalen. Vi gjør oppmerksom på at det også kan påløpe en engangskostnad på kr 1050 ved en avtale på mer enn 4 avdrag. 

Din nedbetalingsplan vil oppheves ved manglende betaling til avtalt tid, og du risikerer videre pågang i saken. Det er derfor viktig at du inngår en betalingsplan som er tilpasset din økonomiske situasjon og kontakter oss så fort du får problemer med å betale til avtalt tid. 

Vi kan ikke garantere en nedbetalingsavtale for alle type saker.

I noen tilfeller vil det være mulig å forlenge forfallsfristen på utestående  krav. Dette er avhengig av flere faktorer som alder på saken din eller hvem du skylder penger.  Du kan søke om betalingsutsettelse ved innlogging til MinSide.

Hvis du ikke har mulighet til å inngå noen avtale og ditt ønske om utsettelse ikke godkjennes er det viktig at du tar kontakt med oss for en gjennomgang av saken din.

Det er flere faktorer som må undersøkes før vi kan vurdere en reduksjon. Det er avhengig av blant annet din økonomiske situasjon, alder på saken og hvem du skylder penger. For at vi kan vurdere en reduksjon i din sak trenger vi dokumentasjon på din økonomiske situasjon.

Når du er uenig i kravet

Her finner du ofte stilte spørsmål når du er uenig i kravet du har fått.

Vi minner om at det er ditt ansvar å oppdatere opplysninger om deg selv på dine kundeforhold slik at faktura sendes til riktig adresse. Hvis du flytter må du selv melde fra til folkeregisteret og de selskapene du er kunde hos. Du kan bli pålagt å dekke eventuelle omkostninger og forsinkelsesrenter selv om du ikke har mottatt faktura i tilfeller der faktura er sendt til korrekt adresse uten retur fra posten eller feilmelding hvis den sendes via e-post. 


Står du registrert med riktig adresse men har problemer med å motta faktura anbefaler vi deg å ta direkte kontakt med vår oppdragsgiver.

Det er ikke lovpålagt å sende purring / betalingspåminnelse på faktura før oversending til inkasso. Med utgangspunkt i inkassoloven er det tilstrekkelig å sende inkassovarsel 14 dager etter betalingsfristen på opprinnelig faktura. Du har 14 dager betalingsfrist på et inkassovarsel fra avsenderdato på brevet.

Har du betalt faktura før du mottok betalingsoppfordring kan du fortsatt bli pålagt å betale omkostninger og forsinkelsesrenter. Det er avsender dato på brevet og ikke dato du mottar brevet som er gjeldende. Har du betalt faktura samme dag som avsender dato på betalingsoppfordringen kan du fortsatt bli pålagt å betale for påløpte omkostninger i saken.

Størrelsen på inkassosalær og gebyr er bestemt av myndighetene, og vi følger pristabellen som er aktuell for datoen kravet ble stiftet.

Fra og med 1. Oktober 2020 er det ny inkassosats, og den gjelder ubetalte krav/fakturaer med forfall etter 01.10.2020. Se den aktuelle pristabellen her.

Ferie eller reise er ingen godkjent grunn til å ikke betale faktura/inkasso med mindre dette er avtalt med oss eller vår oppdragsgiver på forhånd. Du vil ha tilgang til betalingsinformasjon på MinSide selv om du er bortreist.

Når du har fått betalings-anmerkning

Her finner du ofte stilte spørsmål knyttet til betalingsanmerkning. 

En betalingsanmerkning er en merknad du kan få registrert på deg, hvis du ikke betaler en regning eller en faktura for varer eller tjenester du har kjøpt. 

Du kan også få betalingsanmerkning om du er registrert med gjeldsordning eller registrert som personlig konkurs. 

Det er i utgangspunktet private inkassoselskap, namsmannen og Statens innkrevingssentral som kan gi deg en betalingsanmerkning.

En av konsekvensene ved å ikke betale regninger kan være at du får registrert betalingsanmerkning mot deg. Det er kredittopplysningsbyråene som registrerer anmerkninger og det er inkassobyråer, namsmenn, forliksråd, Statens Kartverk, Løsøreregisteret eller Statens innkrevingssentral som melder inn anmerkninger til kredittopplysningsbyråene.

Datatilsynet tildeler med hjemmel i personopplysningsloven konsesjon til selskaper som skal drive kredittopplysning. Det fremgår i konsesjonsvilkårene fra Datatilsynet retningslinjer for hva som er tillatt å registrere, samt når det kan registreres og når det skal slettes.

For privatpersoner registreres betalingsanmerkning 30 dager etter igangsatt rettslig inndriving (utleggsbegjæring hos Namsmannen, forliksklage hos Forliksråd). Du har da muligheten til å rette opp saken innen 30 dager.

For næringsdrivende blir betalingsanmerkning registrert 30 dager etter det har blitt sendt en betalingsoppfordring.

Andre eksempler på saker der det blir registrert betalingsanmerkninger:

  • Konkurs
  • Gjeldsordning
  • Avdragsordninger som blir misligholdt

Hvis du er uenig i kravet er det andre retningslinjer som gjelder. Har du ikke mulighet til å betale kravet for å få slettet betalingsanmerkningen er det viktig at du kommer i gang med å snu situasjonen. Betalingsanmerkning slettes ikke før den er betalt.

Den enkleste måten å fjerne en betalingsanmerkning på, er å betale beløpet du skylder. Da fjernes betalingsanmerkningen umiddelbart. 

Hvis beløpet ikke betales, slettes i hovedsak betalingsanmerkninger fire år etter at den har blitt registrert, dersom kreditor ikke gjenopptar saken din, eller tar den til retten eller tvisterådet.

Mye gjeld

Her finner du ofte stilte spørsmål knyttet til det å ha mye gjeld.

Hvis du har mye gjeld, så bør du sørge for å få en samlet oversikt over gjelden. Ta videre kontakt med oss for å se på muligheter for en samlet nedbetalingsavtale.

Brev fra Forliksrådet eller Namsmannen

Her finner du ofte stilte spørsmål rundt det å ha mottatt brev fra Forliksrådet og / eller Namsmannen. 

Namsmannen er underlagt politiet, og skal sørge for at de som har rettmessig krav på betaling, får pengene sine. Namsmannen sikrer misligholdte pengekrav gjennom et oppgjør som kalles utleggsforretning.

For privatpersoner som skylder penger, vil namsmannen undersøke om den saksøkte har jobb, med den hensikt å trekke i lønn. Lønnstrekk kan også omfatte trygdeytelser. Det er imidlertid grenser for hvor mye du som skyldner skal sitte igjen med, det er en fastsatt grense for det som regnes som livsopphold. Les mer om satsene her.

Namsmannen kan også ta pant i eiendom og løsøre (bil, motorsykkel, traktor osv.) Namsmannen har tilgang til en rekke opplysninger og offentlige registre som gir informasjon om deg. Ved gjennomført utleggsbegjæring utvides foreldelsesfristen i saken med 10 år.

Når den du skylder penger har tatt pant i noe du eier, og det ikke er inngått noen annen betalingsavtale, kan det sendes begjæring om tvangssalg/tvangsdekning. Det vil si at eiendelen det er tatt pant i kan bli solgt for å dekke beløpet du skylder.

Alle kommuner har et forliksråd. Det består av 3 valgte lekdommere og like mange varamedlemmer som kommunestyret har valgt for fire år av gangen. Normalt består forliksrådene bare av legfolk. Det er forliksrådenes oppgave å finne en minnelig løsning mellom partene. I tillegg er forliksrådene en domstol.

Selv om du har rett, må du få rett.

Forliksrådene er både en meklingsinstans og domstol. De fleste sakene i forliksrådet dreier seg om uenighet om gjeld i ulike sammenhenger, særlig knyttet til kjøp av varer og tjenester. Et krav om betaling av gjeld kan fremmes for forliksrådet for å oppnå en minnelig løsning eller få fastslått ved dom at kravet er rettsgyldig. Forliksrådet behandler kun sivile saker, ikke straffesaker. Forliksrådet avsier ikke dom i saker de finner for omfattende eller vanskelige. I slike tilfeller innstiller forliksrådet saken; det vil si at saken åpnes for behandling i tingretten.

Forliksrådet sender en kopi av klagen til klagemotparten, og denne gis mulighet for et tilsvar. Dette svaret skal vise hvilket standpunkt klagemotparten har til saken. Godtar klagemotparten klagerens påstand, avsies dom på dette grunnlaget. Lar innklagede være å svare, avsier Forliksrådet fraværsdom i tråd med klagerens påstand. Bestrides påstanden, innkalles det til mekling. Dersom innklagede ikke møter, kan forliksrådet avsi fraværsdom hvis klageren krever det og vilkårene for å avsi slik dom er tilstede.

Så prøver vi å bli enige.

Behandlingen av en sak i Forliksrådet foregår på en mer uformell måte enn i de fastlagte mønstre for domstolene, og man trenger ikke advokat. Forliksrådet vil først og fremst se om det er rom for et forlik mellom partene. For eksempel kan partene møtes på halvveien, bli enige om en nedbetalingsplan eller lignende. Et forlik har samme virkning som en rettskraftig dom. Oppnås ikke forlik kan saken avsluttes med at forliksrådet avsier dom eller forliksrådet innstiller saken. Dommen må bygge på norske lover og gjeldende rett. Dersom det ikke ankes, blir dommen endelig. Alle dommer kan ankes til tingretten innen en måned.Ved avsagt dom vil det bli registrert betalingsanmerkning. Hele kravet må gjøres opp om denne skal slettes.

Rettsgebyr er gebyret for å få en sak behandlet av forliksrådet. Den som taper saken blir som regel dømt til å betale sakens kostnader. Les mer om rettslige kostnader her.

Purring og inkasso på eFaktura

Her finner du ofte stilte spørsmål om purring og inkasso på eFaktura. 

En eFaktura er en regning som sendes og betales elektronisk i nettbanken din.

Nettbankene har funksjonen “Ja takk til alle” eller “Alltid eFaktura”.  Dersom dette er aktivert vil du automatisk motta eFaktura fra oss og andre som sender sine brev på eFaktura. Dette gjelder også purringer og inkassobrev. 

Nettbankene har ulike varslinger både på e-post og SMS når du har mottatt en regning. Her er det viktig å se til at man har riktig e-post registrert. Har du e-posten din registrert i nettbanken til familiemedlemmer eller andre vil du får varsling når de mottar eFaktura. Du kan også få varsling på Vipps dersom dette er aktivert i appen.

Dersom du foretrekker eFaktura varsling på epost/SMS og ikke ønsker det gjennom Vipps må du inn i Vipps og fjerne aksept for mottak av eFaktura under dine profil innstillinger.

Ja, når du mottar et varsel om eFaktura på mail eller SMS kan du logge inn i nettbanken din og åpne selve fakturaen der. Får du varsel gjennom Vipps kan du også åpne dokumentet der før regningen bekreftes.

Ja, du kan endre beløp, forfallsdato og hvilken av dine kontoer som skal belastes.

eFaktura knyttes opp mot deg som person og derfor vil også alle eFaktura som du har fått tilsendt vises i alle nettbanker og betalingsapper. Det vil derfor ikke ha noen betydning om du bytter bank.

Ønsker du kontakt med oss i Amili?

Fyll inn skjemaet, så hører du snart i fra oss!

Våre åpningstider:  

Mandag til fredag fra kl. 08:00 - 20:00
Lørdag fra kl. 10:00 - 15:00


Du kan også chatte med oss inne på MinSide eller ringe oss på telefon +47 73 20 60 00.